სსმგფ საქართველოს ფერმერებს, მცირე და საშუალო მეწარმეებს სთავაზობს როგორც ფასიან ისე უფასო  მომსახურებას:

                                                 დახმარება მცირე ბიზნეს გეგმების შედგენაში;
                                                  დახმარება საგრანტო აპლიკაციების შედგენაში;
კონსულტაციები თემებზე:
– მიწის კანონმდებლობა;
– საწარმოს რეგისტრაცია;
– საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობა;
– პრაქტიკული ბუღალტერია;
– საბუღალტრო პროგრამა "ორის ბუღალტერია";
– მარკეტინგი და ეკონომიკა;
– მემცენარეობის პროდუქციის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– თანამედროვე ტექნოლოგიები მეცხოველეობაში;
– ფინანსური რესურსების მოპოვება;
– კომპიუტერის გამოყენება ბიზნესში;
–ტექნიკური, სტატისტიკური და ეკონომიკური ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტის მეშვეობით;
სემინარები და ტრეინინგები:
– მცირე ბიზნესის იურიდიული გარემო;
– საკუთარი ბიზნესის ექსპერტული შეფასება;
– საოჯახო ბიზნესის თავისებურებანი;
– მარკეტინგი და ეკონომიკა;
– გაყიდვების მართვა;
– ბიზნეს გეგმის შედგენა;
– ბუღალტერიის საფუძვლები და კომპიუტერული ბუღალტერია (“ORIS accounting”);
– კომპიუტერის გამოყენება ბიზნესში (Personal Finance Pro, MS Money);
– ფერმერობის არსი;
– მარცვლეულის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
–თესლოვანი ხილის ინტენსიური ბაღების გაშენება;
– თესლოვანი ხილის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– კურკოვანი ხილის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– კენკროვანი კულტურების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– დახურულ გრუნტში ბოსტნეულის წარმოების ტექნოლოგიები;
– ღია გრუნტში ბოსტნეულის წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– არატრადიციული კულტურების წარმოების ტექნოლოგიები;
– ცივი წყლის თევზების წარმოება;
– თბილი წყლის თევზების წარმოება;
– თანამედროვე მესაქონლეობა;
– თანამედროვე მეღორეობა;
– რძის წარმოება და რძის შემკრები ცენტრების ორგანიზაცია;
– სარძეო ძროხის ჯიშობრივი გაუმჯობესების თანამედროვე ტექნოლოგიები;
– ფურის კვება;
– სანაშენე დეკეულის გამოზრდა;
– საკვები კულტურების წარმოება და სილოსის დამზადების ტექნოლოგიები;

2007 წლიდან სსმგფ არის შპს "ორისი"–ს ავტორიზებული წარმომადგენელი შიდა ქართლის რეგიონში და სადილერო ფასებში აწვდის მოსახლეობას ზემოთხსენებული ფირმის პროგრამულ პროდუქტებს.
იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის სსმგფ–ს ყველა სახის მომსახურება უმეტეს შემთხვევებში უფასოა.

საბეჭდი ვერსია